Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.BUTTERFLYKIDS.PL


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.butterflykids.pl jest Monika Kukuła prowadzącą działalność gospodarczą BUTTERFLY KIDS MONIKA KUKUŁA z siedzibą w Wadowicach, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Putka 5, 34-100 Wadowice, NIP: 551 247 75 70, REGON: 362 769 792,  adres poczty elektronicznej (e-mail): butterfly@butterflykids.pl zwana dalej “Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.

2. ZAKRES, CEL ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Wymagamy od Klienta podania następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Bez podania tych danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży produktów przez Sklep. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w sklepie internetowym,  w tych celach będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi utrzymania strony internetowej Sklepu.
Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia. Po upływie tego okresu, dane osobowe, które będą podlegały archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

3. PRAWA KLIENTA
Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania danych osobowych (gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Realizować te prawa można poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres: ul. Putka 5, 34-100 Wadowice lub drogą e-mailową: butterfly@butterflykids.pl.

4. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Kontakt z Administratorem Strony jest możliwy również przez kanały w mediach społecznościowych tj. na Instagramie oraz na Facebooku. Szczegółowe informacje o celach, zakresie i wykorzystywaniu Państwa danych przez właścicieli stron zewnętrznych, o prawach przysługujących użytkownikowi z tego tytułu oraz o ustawieniach ochrony prywatności znajdują się na stronie docelowej każdego dostawcy usług: Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy,
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388.

5. POLITYKA DOTYCZĄCA WYKORZYSTYWANIA COOKIES
Sklepu wykorzystuje Pliki Cookies, czyli tzw. ciasteczka. Brak zmiany po stronie użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
Instalacja Plików Cookies  jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora (tzw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (tzw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).
Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu Plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie zmiany Polityce prywatności będą publikowane na tej stronie internetowej..
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.butterflykids.pl przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.